عالیه خامنه ء

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام و نام خانوادگی : عالیه خامنه ء
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : پزشکی عمومی

دور‌‌ه‌های عالیه خامنه ء