استاد سید حسین بنی هاشمی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام و نام خانوادگی : استاد سید حسین بنی هاشمی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : پزشکی

دور‌‌ه‌های استاد سید حسین بنی هاشمی