علی اصغر زنده دل

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام و نام خانوادگی : علی اصغر زنده دل
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : پزشکی